Image Description

Beslist

Beslist is op dit moment één van de belangrijkste vergelijkingssites van Nederland en wordt dagelijks bezocht door 500.000 shoppers. De add-on 'Beslist' legt de koppeling tussen het systeem van uw Shoptrader webwinkel en Beslist.nl. Hiermee worden uw artikelen op de website van Beslist.nl geplaatst, zodat uw klanten makkelijker uw artikelen kunnen vinden, vergelijken en kopen!

Met de vernieuwde versie kan de feed nu worden voorzien van extra velden zoals maatvarianten, geslacht, materiaal, kleur en afmeting. Hiermee worden uw artikelen sneller gevonden!

Let op: Shoptrader legt uitsluitend de koppeling; Beslist.nl kan u hier ook kosten voor rekenen.


  • Prijs

    6,00 Per maand